Tag Archives: Được Hòa Giải Với Đức Chúa Trời–Gióp 33:25-30

Được Hòa Giải Với Đức Chúa Trời–Gióp 33:25-30

Được Hòa Giải Với Đức Chúa Trời Gióp 33:25-30   Câu gốc: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). Câu hỏi suy …

Read More »