Tag Archives: Được Phước Trổi Hơn–Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:12-15

Được Phước Trổi Hơn–Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:12-15

Được Phước Trổi Hơn Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:12-15 7:12 Nếu ngươi nghe các luật lệ nầy, và gìn giữ làm theo, thì đối cùng ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ giữ lời giao ước và sự thương xót mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi. 7:13 Ngài sẽ …

Read More »