Tag Archives: Được Phước và May Mắn

Được Phước và May Mắn

Thi-thiên 128:1-6 “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài! Vì người sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn” (câu 1, 2). Câu hỏi suy ngẫm: Con dân Chúa mong được phước khác với cách cầu phước của người đời như …

Read More »