Tag Archives: Giải Pháp Của Đức Chúa Trời — Rô-ma 3:21-31

Giải Pháp Của Đức Chúa Trời — Rô-ma 3:21-31

Ngày 23 Giải Pháp Của Đức Chúa Trời Rô-ma 3:21-31 3:21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp; 3:22 tức là sự công bình của Đức Chúa …

Read More »