Tag Archives: Giải Quyết Xung Đột — Châm-ngôn 18:16-19

Giải Quyết Xung Đột — Châm-ngôn 18:16-19

Ngày 30 Giải Quyết Xung Đột Châm-ngôn 18:16-19 18:16 Của lễ của người nào dẹp đường cho người, Và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng. 18:17 Người tiên cáo nghe như phải lẽ; Song bên đàng kia đến, bèn tra xét người. 18:18 Sự bắt thăm dẹp điều …

Read More »