Tag Archives: Gian Ác– Khó Trường Tồn Ê-xơ-tê 9:1-10

Gian Ác– Khó Trường Tồn Ê-xơ-tê 9:1-10

Gian Ác Khó Trường Tồn Ê-xơ-tê 9:1-10 9:1 Tháng mười hai là tháng A-đa, ngày mười ba, khi hầu gần ngày giờ phải thi hành mạng lịnh và chiếu chỉ của vua, tức nhằm ngày ấy mà kẻ cừu địch dân Giu-đa ham hố lấn lướt họ (nhưng việc đã …

Read More »