Tag Archives: Giáo lý căn bản

Giáo lý căn bản

Giáo lý căn bản Hội Thánh Tin Lành Hà Nội Mười Điều Răn 1. Mười điều răn là gì? Được chép ở đâu? Mười điều răn là mười điều căn bản của Bản Luật Pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Do Thái và loài người để làm tiêu chuẩn …

Read More »