Tag Archives: Gieo Gì Gặt Nấy

Gieo Gì Gặt Nấy

Gieo Gì Gặt Nấy Giê-rê-mi 5:15-19 “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri cho biết dân tộc sẽ tấn công tuyển dân có những đặc điểm gì? …

Read More »