Tag Archives: Gieo Và Gặt

Gieo Và Gặt

Gieo Và Gặt Gióp 4:7-11 “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha trình bày học thuyết nào với ông Gióp? Với mục đích gì? Những lời của ông …

Read More »