Tag Archives: Gieo Và Gặt–Giê-rê-mi 7:16-20

Gieo Và Gặt–Giê-rê-mi 7:16-20

  Gieo Và Gặt Giê-rê-mi 7:16-20 “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Người gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song người gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh …

Read More »