Tag Archives: Hậu Quả Của Việc Sống Theo Ý Riêng — Ru-tơ 1:1-5

Hậu Quả Của Việc Sống Theo Ý Riêng — Ru-tơ 1:1-5

Hậu Quả Của Việc Sống Theo Ý Riêng Ru-tơ 1:1-5 1:1 Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ, có một người từ Bết-lê-hem xứ Giu-đa, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp. 1:2 Người tên là Ê-li-mê-léc, …

Read More »