Tag Archives: Hậu Quả Khi Đánh Mất Lẽ Thật–Giê-rê-mi 7:28-34

Hậu Quả Khi Đánh Mất Lẽ Thật–Giê-rê-mi 7:28-34

Hậu Quả Khi Đánh Mất Lẽ Thật Giê-rê-mi 7:28-34 Câu gốc: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cắt tóc mà ném cho xa đi; hãy cất tiếng thảm sầu trên các gò trọi! Vì Đức Giê-hô-va đã chê chối lìa bỏ dòng dõi này, mà Ngài tức giận” (câu 29). Câu hỏi suy …

Read More »