Tag Archives: Hãy Lui Ra Đằng Sau Ta! — Ma-thi-ơ 16:21-23

Ớ Sa-Tan, Hãy Lui Ra Đằng Sau Ta! — Ma-thi-ơ 16:21-23

Ngày 24 Ớ Sa-Tan, Hãy Lui Ra Đằng Sau Ta! Ma-thi-ơ 16:21-23 16:21 Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy …

Read More »