Tag Archives: Hãy Ra Khỏi! — II Cô-rinh-tô 6:16b-7:1

Hãy Ra Khỏi! — II Cô-rinh-tô 6:16b-7:1

Ngày 17 Hãy Ra Khỏi! II Cô-rinh-tô 6:16b-7:1 6:16 Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa …

Read More »