Tag Archives: Hội Thánh Bị Bức Hại

Hội Thánh Bị Bức Hại

Giăng 15:18-27 “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi” (Giăng 15:19). Câu hỏi suy …

Read More »