Tag Archives: Khi Dân Ngài Hạ Mình Xuống II Sử-ký 12:5-16

Khi Dân Ngài Hạ Mình Xuống –II Sử-ký 12:5-16

Ngày 27 Khi Dân Ngài Hạ Mình Xuống II Sử-ký 12:5-16 12:5 Tiên tri Sê-ma-gia đến cùng Rô-bô-am và các kẻ làm đầu Giu-đa, đang nhóm tại Giê-ru-sa-lem để trốn khỏi Si-sắc, mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Các ngươi đã bỏ ta, nên ta cũng đã bỏ …

Read More »

Khi Dân Ngài Hạ Mình Xuống II Sử-ký 12:5-16

Ngày 27 Khi Dân Ngài Hạ Mình Xuống II Sử-ký 12:5-16 12:5 Tiên tri Sê-ma-gia đến cùng Rô-bô-am và các kẻ làm đầu Giu-đa, đang nhóm tại Giê-ru-sa-lem để trốn khỏi Si-sắc, mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Các ngươi đã bỏ ta, nên ta cũng đã bỏ …

Read More »