Tag Archives: Khi Đánh Mất Lẽ Thật –Giê-rê-mi 7:28-31

Khi Đánh Mất Lẽ Thật –Giê-rê-mi 7:28-31

Khi Đánh Mất Lẽ Thật Giê-rê-mi 7:28-31 “Đức Giê-hô-va phán: Con cái Giu-đa đã làm điều ác trước mắt Ta, chúng nó đặt những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bằng Danh Ta, để làm cho ô uế” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Việc làm nào bày tỏ …

Read More »