Tag Archives: Khi Tương Lai Được Báo Trước — Đa-ni-ên 8:13-27

Khi Tương Lai Được Báo Trước — Đa-ni-ên 8:13-27

Ngày 11 Khi Tương Lai Được Báo Trước Đa-ni-ên 8:13-27 8:13 Bấy giờ ta nghe một đấng thánh đang nói, và một đấng thánh khác nói cùng đấng đang nói, rằng: Sự hiện thấy nầy về của lễ thiêu hằng dâng và về tội ác sanh ra sự hủy diệt, …

Read More »