Tag Archives: Khiêm Nhường Để Hiệp Nhất –Dân-số Ký 11:16-30

Khiêm Nhường Để Hiệp Nhất –Dân-số Ký 11:16-30

Khiêm Nhường Để Hiệp Nhất Dân-số Ký 11:16-30   Câu gốc: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về …

Read More »