Tag Archives: Không Bao Giờ Là Quá Muộn — Ma-thi-ơ 9:23-26

Không Bao Giờ Là Quá Muộn — Ma-thi-ơ 9:23-26

Ngày 15 Không Bao Giờ Là Quá Muộn Ma-thi-ơ 9:23-26 9:23 Khi Đức Chúa Jêsus đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om sòm, 9:24 thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra; con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. …

Read More »