Tag Archives: Kinh Nghiệm Chúa Trong Bão Táp

Kinh Nghiệm Chúa Trong Bão Táp

Kinh Nghiệm Chúa Trong Bão Táp Nê-hê-mi 4:15-23 “Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó; Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Âm mưu của kẻ thù đã thất …

Read More »