Tag Archives: Kinh Nghiệm Danh Xưng Của Chúa — Ê-sai 9:1-6

Kinh Nghiệm Danh Xưng Của Chúa — Ê-sai 9:1-6

Ngày 24 Kinh Nghiệm Danh Xưng Của Chúa Ê-sai 9:1-6 9:1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. 9:2 Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự …

Read More »