Tag Archives: Lời Làm Chứng Của Vua Sa-lô-môn–II Sử-ký 6:1-11

Lời Làm Chứng Của Vua Sa-lô-môn–II Sử-ký 6:1-11

Ngày 27 Lời Làm Chứng Của Vua Sa-lô-môn II Sử-ký 6:1-11 6:1 Bấy giờ, Sa-lô-môn nói rằng: Đức Giê-hô-va đã phán rằng Ngài sẽ ngự trong nơi tối thẳm. 6:2 Nhưng tôi đã cất một cái đền cho Chúa trú ngụ, một nơi cho Chúa ở đời đời. 6:3 Đoạn …

Read More »