Tag Archives: Mắt Chẳng Thấy

Mắt Chẳng Thấy, Lòng Chẳng Hiểu

Mắt Chẳng Thấy, Lòng Chẳng Hiểu Giăng 12:37-40 “Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và Ta chẳng chữa lành cho” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa đáp ứng thế nào trước những lời …

Read More »