Tag Archives: Mắt Để Nhìn

Mắt Để Nhìn, Tai Để Nghe

Mắt Để Nhìn, Tai Để Nghe Giê-rê-mi 5:20-24 “Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe…” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời nói gì về khả năng nghe và nhìn của người Ít-ra-ên? Có phải …

Read More »