Tag Archives: Mong Đợi Vua Công Bình–Giê-rê-mi 23:5-6

Mong Đợi Vua Công Bình–Giê-rê-mi 23:5-6

Mong Đợi Vua Công Bình Giê-rê-mi 23:5-6 23:5 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. 23:6 Đang …

Read More »

Mong Đợi Vua Công Bình–Giê-rê-mi 23:5-6

Mong Đợi Vua Công Bình Giê-rê-mi 23:5-6 23:5 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. 23:6 Đang …

Read More »