Tag Archives: Một Hôn Nhân Xấu — II Sử-ký 18:1-3

Một Hôn Nhân Xấu — II Sử-ký 18:1-3

Ngày 6 Một Hôn Nhân Xấu II Sử-ký 18:1-3 18:1 Giô-sa-phát đã được nhiều của cải và sự vinh hiển, bèn kết sui gia cùng A-háp. 18:2 Cách một vài năm, người đi xuống A-háp tại Sa-ma-ri, A-háp giết nhiều chiên bò ăn mừng Giô-sa-phát và dân sự theo người, …

Read More »