Tag Archives: Một Năm Nhìn Lại

Một Năm Nhìn Lại

Một Năm Nhìn Lại Thi-thiên 103:1-5 “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng Danh Thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (câu 1-2). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »