Tag Archives: Một Người Trung Tín Bị Hành Hình

Một Người Trung Tín Bị Hành Hình

Công-vụ Các Sứ-đồ 7:54- 8:2 “Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quỳ xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ! Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ” (câu …

Read More »