Tag Archives: Một Người Vì Mọi Người –Châm-ngôn 11:10-11

Một Người Vì Mọi Người –Châm-ngôn 11:10-11

Ngày 5 Một Người Vì Mọi Người Châm-ngôn 11:10-11 11:10 Cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công bình; Nhưng khi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng. 11:11 Nhờ người ngay thẳng chúc phước cho, thành được cao trọng; Song tại miệng …

Read More »