Tag Archives: Một người vô đạo là gì?

Một người vô đạo là gì?

CÂU HỎI Một người vô đạo là gì? TRẢ LỜI Từ infidel (người vô đạo) đơn giản có nghĩa là “không có đức tin” hay “chống lại đức tin” (2 Cô-rinh-tô 6:15). Một người vô đạo (infidel) là một người chối bỏ tôn giáo. Dầu vậy, cách nổi tiếng hơn, thuật ngữ người …

Read More »