Tag Archives: Một Nơi Cho Chúa

Một Nơi Cho Chúa

Thi-thiên 132:1-10 “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin Ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những người thờ phượng thật lấy tâm thần …

Read More »