Tag Archives: Mùi Thơm Của Tin Lành — II Cô-rinh-tô 2:12-17

Mùi Thơm Của Tin Lành — II Cô-rinh-tô 2:12-17

Ngày 25 Mùi Thơm Của Tin Lành II Cô-rinh-tô 2:12-17 2:12 Lại khi tôi đã đến thành Trô-ách đặng giảng Tin Lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, 2:13 mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít, nên chẳng được yên lòng. …

Read More »