Tag Archives: Nàng Dâu Thuận Phục — Ru-tơ 3:6-15

Nàng Dâu Thuận Phục — Ru-tơ 3:6-15

Nàng Dâu Thuận Phục Ru-tơ 3:6-15 3:6 Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa, và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. 3:7 Khi Bô-ô đã ăn uống xong, lòng đang mừng rỡ, đi nằm ở bên một đống lúa mạch kia, nàng bèn đi đến nhẹ nhẹ, …

Read More »