Tag Archives: Nếu Đức Chúa Trời Muốn

Nếu Đức Chúa Trời Muốn

Nếu Đức Chúa Trời Muốn Công-vụ Các Sứ-đồ 18:18-23 “Ví Đức Chúa Trời khứng, thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi” (câu 21 BTT). “Nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại với anh em” (câu 21 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Việc Sứ đồ Phao-lô cạo …

Read More »