Tag Archives: Ngài Lại Sẽ Hiện Ra — Hê-bơ-rơ 9:23-28

Ngài Lại Sẽ Hiện Ra — Hê-bơ-rơ 9:23-28

Ngày 16 Ngài Lại Sẽ Hiện Ra Hê-bơ-rơ 9:23-28 9:23 Vậy, nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quí trọng hơn nữa để được sạch. 9:24 Vả Đấng Christ …

Read More »