Tag Archives: Ngày 11/ 09/2016 sứ điệp: SÁCH HÊ-BƠ-RƠ | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)