Tag Archives: Người Lính Bất Tuân– I Các Vua 20:37-43

Người Lính Bất Tuân– I Các Vua 20:37-43

Ngày 8 Người Lính Bất Tuân I Các Vua 20:37-43 20:37 Tiên tri gặp một người khác, và nói rằng: Ta xin ngươi hãy đánh ta. Người ấy đánh tiên tri, và làm cho người bị thương. 20:38 Đoạn, tiên tri đi, đứng đợi trên đường vua, xủ khăn bịt …

Read More »