Tag Archives: Người Nằm Mộng

Giô-sép, Người Nằm Mộng

Giô-sép, Người Nằm Mộng Đăng bởi Ân Điển  – 12/09/2021 2142 Giô-sép, người nằm mộng ở đây không phải là Giô-sép trong câu chuyện nổi tiếng với những người anh của mình trong sách Sáng Thế Ký (các đoạn 37; 39-45). Giô-sép ở đây là người cha về phần thuộc …

Read More »