Tag Archives: Người Thầy Quan Tâm–Mác 1:29-31

Người Thầy Quan Tâm–Mác 1:29-31

Người Thầy Quan Tâm Mác 1:29-31 1:29 Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. 1:30 Vả, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. 1:31 Ngài bèn lại …

Read More »