Tag Archives: Nguồn Sự Sống — Châm-ngôn 16:20-24

Nguồn Sự Sống — Châm-ngôn 16:20-24

Ngày 9 Nguồn Sự Sống Châm-ngôn 16:20-24 16:20 Ai giữ theo đạo lý tìm được ích; Và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. 16:21 Ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng; Lời dịu dàng gia thêm sự tri thức. 16:22 Người có …

Read More »