Tag Archives: nguon VietChristian.com

nguon VietChristian.com

Bài 1568 Chín Nhà Tài Chính Giàu Có Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời.” … “Loài người không thể làm được việc nầy, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác; vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.”Mác 10: …

Read More »

Thi Hành Sứ Mệnh Thiêng Liêng Ma-thi-ơ 4:23-25 4:23 Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. 4:24 Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, …

Read More »