Tag Archives: Nhắc Nhau Nhớ Ơn Chúa–Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:20-25

Nhắc Nhau Nhớ Ơn Chúa–Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:20-25

Nhắc Nhau Nhớ Ơn Chúa Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:20-25 6:20 Về ngày sau, khi con người hỏi ngươi rằng: Các chứng cớ, luật lệ, và mạng lịnh nầy là chi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã truyền cho cha? 6:21 thì hãy đáp rằng: Chúng ta đã bị …

Read More »

Nhắc Nhau Nhớ Ơn Chúa–Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:20-25

Nhắc Nhau Nhớ Ơn Chúa Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:20-25 6:20 Về ngày sau, khi con người hỏi ngươi rằng: Các chứng cớ, luật lệ, và mạng lịnh nầy là chi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã truyền cho cha? 6:21 thì hãy đáp rằng: Chúng ta đã bị …

Read More »