Tag Archives: NHEN LỬA

NHEN LỬA

NHEN LỬA Bởi Thanh Hữu 11/08/2023 30 đọc Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá, và có bánh. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Đức Chúa Giê-xu bảo họ: “Các con hãy lại ăn điểm tâm” (Giăng 21:9,10,12) …

Read More »