Tag Archives: Ông Giu-đa Có Tin Chúa Thật? — Giăng 13:21-30

Ông Giu-đa Có Tin Chúa Thật? — Giăng 13:21-30

  Ông Giu-đa Có Tin Chúa Thật? Giăng 13:21-30 “Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh, thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giu-đa có thể đổ lỗi cho …

Read More »