Tag Archives: Ông Môi-se Kêu Cầu Với Chúa –Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11-17

Ông Môi-se Kêu Cầu Với Chúa –Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11-17

Ngày 29 Ông Môi-se Kêu Cầu Với Chúa Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11-17 33:11 Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Đoạn, Môi-se trở về trại quân, còn kẻ hầu trẻ của người, tên là Giô-suê, con trai của Nun, không ra …

Read More »