Tag Archives: Ông Môi-se Khẩn Cầu Cho Dân Chúa — Xuất Ê-díp-tô Ký 32:30-35