Tag Archives: Ông Ô-nê-si-phô-rơ – Người Bạn Lúc Lao Tù–II Ti-mô-thê 1:15-18