Tag Archives: Ông Phi-líp Và Viên Quan Ê-thi-ô-pi

Ông Phi-líp Và Viên Quan Ê-thi-ô-pi

Ngày 9 Ông Phi-líp Và Viên Quan Ê-thi-ô-pi Công-vụ Các Sứ-đồ 8:26-40 8:26 Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng: Hãy chờ dậy đi qua phía nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ. 8:27 Người chờ dậy và …

Read More »