Tag Archives: Phước Hạnh Khi Bị Bức Hại–Công-vụ Các Sứ-đồ 8:4-8

Phước Hạnh Khi Bị Bức Hại–Công-vụ Các Sứ-đồ 8:4-8

Phước Hạnh Khi Bị Bức Hại Công-vụ Các Sứ-đồ 8:4-8 “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem bị tản lạc khắp nơi? Họ làm …

Read More »